Therms of use

Therms of use

Laatst geüpdatet op 2 December 2022

Autisme België
Meersstraat 78
B-8790 Waregem
KBO: 0836.287.280

 

1.   Definities

– Platform: de website www.autismebelgie.be  en alle ondergeschikte pagina’s;
– Bezoeker: Persoon die het Platform bezoekt.

2.   Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan.

Voor elke vorm van registratie en dienstverlening kunnen afzonderlijke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op deze AGV’s.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV’s te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment van het gebruik van het Platform.

3.   Platform

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Bezoeker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

4.   Inhoud

Autisme België bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Autisme België kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Autisme België niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Bezoeker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

De informatie terug te vinden op het Platform kan in geen geval worden beschouwd als professioneel advies en kan op geen enkele manier aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van Autisme België .

Als bepaalde inhoud van het Platform niet meer accuraat is, in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij je ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

5.   Registratie

Bezoekers moeten zich registreren om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

Op het moment van registratie verbindt de Bezoeker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Bezoeker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Bezoeker moet een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Bezoeker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Autisme België behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie te weigeren.

6.   Uitschrijven

De Bezoeker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven. Elke uitschrijving van het Platform zal zo spoedig mogelijk effectief zijn.

7.   Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Autisme België en de externe website of zelfs dat er een overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Autisme België heeft geen controle over externe websites.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Bezoeker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

8.   Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, API’s, toepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Autisme België en zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Autisme België , is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid.

De Bezoeker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Het is de Bezoeker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

9.   Bescherming van persoonsgegevens

Autisme België hecht het grootste belang aan de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

10.              Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Autisme België haar maatschappelijke zetel heeft.

11.              Overige bepalingen

Autisme België behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Bezoeker, behoudt Autisme België zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Autisme België behoudt zich het recht voor om de Bezoeker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Autisme België niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.