Frequently Asked Questions2022-03-07T14:16:18+01:00

Frequently Asked Questions

We have listed the most frequently asked questions about autism for you, this page is regularly updated.

Find your answers

We have collected the most frequently asked questions about autism for you. These questions come up very often in various contacts that we already had. If a question is not among our frequently asked questions, you can certainly contact us very quickly.

Frequently Asked Questions

Wat moet ik doen als mijn kind weigert om zijn / haar haren te laten knippen?2021-03-12T21:53:52+01:00

Op deze vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. De eerste stap is in ieder geval samen met een behandelaar analyseren wat de reden is dat het kind het vervelend of eng vindt om zijn/haar haren te knippen. En vervolgens om samen een plan te ontwikkelen hoe hiermee om te gaan.

Zijn er pillen tegen autisme?2021-03-12T21:53:23+01:00

ASS is aangeboren en er bestaan geen pillen om autisme te genezen. Wel zijn er medicijnen die de problemen die vaak optreden bij ASS, zoals overprikkeling of agressie, kunnen verminderen.

Wat kan ik doen als ouder om mijn kind te helpen2021-03-12T21:52:47+01:00

Kinderen met ASS hebben in de opvoeding in het algemeen baat bij structuur, voorspelbaarheid en veelal een omgeving die hen uitnodigt om meer initiatief te nemen in het contact. Er zijn trainingen die ouders kunnen ondersteunen hoe ze een kind met ASS in het dagelijks leven kunnen begeleiden en ontwikkeling kunnen stimuleren, zoals oudertrainingen of PRT.

Welk effect heeft autisme op de vroege ouder-kind relatie?2021-03-12T21:52:10+01:00

Jonge kinderen met autisme kunnen vanaf de babytijd al ander gedrag laten zien. Sommige kinderen huilen veel en lijken ontroostbaar, anderen maken nauwelijks oogcontact, en weer anderen zijn opvallend rustig en lijken altijd tevreden. Baby’s en peuters met autisme ontwikkelen vaak een eigen wijze van communiceren met hun omgeving, wat mogelijk effect heeft op de ouder-kind interactie. Tot op heden is er weinig bekend over de verschillende factoren die van invloed zijn op de ouder-kind relatie, maar recent is er binnen de wetenschap meer aandacht gekomen voor dit onderwerp

Waarom kan mijn kind het aangeleerde niet toepassen in een andere situatie?2021-03-12T21:51:35+01:00

Bij verandering van context (een andere situatie), hebben kinderen met autisme moeite met het doorzien van de samenhang tussen elementen (details) uit de omgeving. Dit wordt contextblindheid genoemd. Lees meer hierover op de website https://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autisme/theorieen-over-autisme/contextblindheid.cfm

Waarom gedraagt mij kind zich thuis moeilijker dan op school?2021-03-12T21:50:47+01:00

Thuis kan uw kind zichzelf zijn. De inspanning om op school zich aan te passen of niet op te vallen zijn soms zo groot, dat uw kind thuis tot ontlading komt.

Waarom gaan autisme en eetproblemen vaak samen?2021-03-12T21:50:09+01:00

Eetproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben wanneer deze gezien worden als autismegerelateerde problemen, zoals de prikkelverwerkingsproblemen (over- en ondergevoeligheid), eerdere negatieve ervaringen en rigiditeit. Een artikel dat we schreven over dit onderwerp vind je hier.

Kan een kind met autisme naar het regulier onderwijs?2021-03-12T21:48:44+01:00

Ieder kind is anders. Er zijn kinderen die zich op een reguliere basisschool voldoende kunnen ontwikkelen. Andere kinderen hebben (veel) aanpassingen nodig en bezoeken een vorm van speciaal (basis)onderwijs of een behandelplek. Of een kind met ASS ook een reguliere basisschool kan (blijven) bezoeken hangt af van de specifieke problemen van het kind, bijvoorbeeld taalproblemen of leerproblemen, en de mogelijkheden van een school om passend onderwijs te bieden. Het uitzoeken van een geschikte school is dus echt maatwerk. Per regio zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgericht, die goed weten welke kind het best naar welke school toe kan gaan. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk kinderen op een reguliere basisschool onderwijs te laten plaatsen, in sommige situatie spreekt men ook vaak over GON begeleiding. Dit is aangepaste begeleiding voor kinderen / jongeren met autisme in het reguliere onderwijs. Deze ondersteunen dan ook de leerkrachten.

In hoeverre kan autisme behandeld worden met een voedingsdieet, zoals bij glutenvrij dieet?2021-03-12T21:47:56+01:00

Hier is nog te weinig over bekend om daar goed in te adviseren. Ouders hebben soms wel de ervaring dat een aangepast dieet helpt, maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat hieraan ten grondslag ligt. Wel dat er een relatie is tussen de werking van de darmen en van het brein, dus het is goed denkbaar dat een aangepast dieet bij sommige kinderen aan autisme gerelateerde klachten kan verminderen.

Als ik nu met visuele ondersteuning begin, kom mijn kind er dan ooit vanaf?2021-03-12T21:47:24+01:00

Visuele ondersteuning is een middel, waarbij je het gebruiken en de vorm afstemt op je kind, bijvoorbeeld pictogrammen voor het aankleden. Het doel is dat je kind begrijpt wat er verwacht wordt in een situatie, zich weer ‘veilig voelt’ en zich kan ontwikkelen. Sommige kinderen houden het hun leven nodig, andere kinderen niet of alleen in nieuwe situaties.

Hebben alle kinderen met autisme last van zintuigelijke prikkels?2021-03-12T21:46:59+01:00

Niet alle kinderen hebben hier last van, maar een groot deel van de kinderen wel. In de laatste versie van de DSM (DSM-5|American Psychiatric Association, 2013), het handboek van de psychiatrie, is er specifieke aandacht gekomen voor de over- of ondergevoeligheid voor prikkels als geluid, temperatuur of aanraking. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van een diagnose geworden.

Hoe ziet ass of autisme er bij meisjes uit?2021-03-12T21:46:14+01:00

ASS kan er bij meisjes anders uitzien, omdat meisjes sowieso al meer sociaal gericht zijn. Daarnaast camoufleren meisjes met ASS vaak al op jonge leeftijd veel kernmerken. Ze komen hierdoor socialer over, terwijl ze toch ASS hebben. Opvallend is dat de omgeving autismekenmerken bij meisjes vaak ook minder goed ziet en anders beoordeelt. Dit alles maakt dat ASS bij jonge meisjes vaak gemist wordt. (bron: Buruma, M., & Blijd-Hoogewys, E. (2017). Autisme bij meisjes: subtiel, niet minder ernstig. VROEG, 4, 8-11)

Ik herken eigenschappen van mijn kind met autisme bij mezelf of mijn partner. Wat moet ik doen?2021-03-12T21:45:37+01:00

Bij autisme speelt erfelijkheid waarschijnlijk een rol, maar dat betekent niet automatisch dat bij één of beide ouders ook sprake is van autisme. Het is goed om hierover het gesprek aan te gaan (bijv. met de huisarts of de behandelaar van uw kind).

Is de diagnose ASS of autisme levenslang?2021-03-12T21:45:02+01:00

ASS wordt meestal gezien als een levenslange diagnose. Wel treden er in de loop van de verschillende ontwikkelingsfasen vaak verschuivingen op in het klinisch beeld en zijn er kinderen die na een periode buiten de classificatie ASS kunnen vallen (Helt, et al., 2008).

Heeft het wel zin om jonge kinderen te onderzoeken op ASS, ze zijn immers nog in ontwikkeling?2021-03-12T21:44:28+01:00

Vroegsignalering van ASS bij kinderen is van belang om de problematiek te verminderen en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het kind en zijn of haar familie kan hierdoor zo vroeg mogelijk beginnen met de behandeling en begeleiding (Gezondheidsraad, 2009).

Is het nodig dat het intelligentieniveau van mijn kind wordt onderzocht tijdens het onderzoek naar autisme?2021-03-12T21:44:00+01:00

Onderzoek naar het intelligentieniveau helpt om in te kunnen schatten welke soort informatie een kind wel of niet begrijpt, en welke hulp past bij het begripsniveau van het kind. Zodat het kind niet teveel belast wordt met opdrachten en taken, of daarin juist te weinig uitdaging krijgt. Om het intelligentieniveau bij kinderen te kunnen bepalen zijn diverse testen ontwikkeld, waaronder de Vineland, SON-R, BSID, WISC. Dit intelligentieonderzoek is onderdeel van een veel breder onderzoek naar de ontwikkeling van een kind. Belangrijk hierbij is dat dit onderzoek wordt uitgevoerd wordt door een professional met een rijke ervaring met diagnostiek van autisme en ontwikkelingsvoorsprongen en -achterstanden bij jonge kinderen.

Vanaf welke leeftijd kan autisme worden vastgesteld?2021-03-12T21:43:33+01:00

Vanaf een leeftijd van 24 maanden is de diagnose ASS betrouwbaar te stellen. Belangrijker is echter dat tijdige herkenning van achterstanden in de sociale en emotionele ontwikkeling, zodat bijtijds passende hulp geboden kan worden.

Waar bestaat autismediagnostiek uit bij jonge kinderen?2021-03-12T21:43:03+01:00

De autismediagnostiek bij peuters is complex, maar zeker niet onmogelijk. Deze dient door een expertisecentrum op dit gebied te worden uitgevoerd (zie overzicht van expertiseteams op Autismejongekind.nl). De diagnostiek bestaat standaard uit een klachtenanamnese (t.a.v. ontwikkeling, joint attention, executief functioneren en prikkelverwerking), gedragsobservaties, informatie uit het tweede milieu en een niveaubepaling. Herhaling van diagnostiek in de loop van de jaren wordt aanbevolen. Lees meer over het diagnostiektraject. Bron: Blijd-Hoogewys, E.M.A., van der Horn, M.J., Buruma, M.E., van Daalen, E., Pijl, M.K.J., den Uijl-Ohlsen, I., Servatius-Oosterling, I.J., Dietz, C., & de Bildt, A. (2017). Snel in actie komen bij een vermoeden van autisme. De beste aanpak om ASS bij jonge kinderen vast te stellen. Kind & Adolescent Praktijk, 16(4), 16-23.

Is autisme te genezen?2021-03-12T21:42:32+01:00

Er is geen genezende behandeling voor ASS; het is een blijvende stoornis. Echter kunnen de beperkingen in het dagelijks leven wisselen per ontwikkelingsfase en bij goede behandeling afnemen. Behandelingen zijn er vooral op gericht om problemen te verminderen die verband houden met ASS. De overtuiging is dat vroeg interventies kunnen helpen om jonge kinderen en ouders zich optimaal te laten ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.

Zijn er meer jongens of meisjes met autisme?2021-03-12T21:41:58+01:00

Autisme wordt vaker bij jongens gediagnosticeerd dan bij meisjes: ongeveer vier keer zo vaak. Bij kinderen die normaal begaafd zijn is het verschil nog groter. De vraag waarom dit zo is, maar ook of autisme bij meisjes voldoende goed onderkend wordt staat volop in de aandacht van wetenschappers.

Is het nodig dat mijn kind, als de diagnose ASS of autisme is gesteld, wordt doorverwezen naar een kinderpsychiater of andere medische specialist?2021-03-12T21:41:19+01:00

Het is belangrijk om een verwijzing naar de klinische geneticus te bespreken met uw behandelaar. Er zijn inmiddels 100 genen bekend die te maken kunnen hebben met kenmerken die verwant zijn aan autisme. Ook indien er ziekten in de familie voorkomen kan het van belang zijn hier verder onderzoek naar te doen, omdat er een verband kan zijn met de diagnose autisme. Een andere reden kan zijn dat u nog een kinderwens heeft of uw oudere kinderen en u meer informatie wenst over de erfelijkheid van het autisme. Het is helaas op dit moment nog zo dat er uit dit onderzoek (anamnese (gesprek), lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek bij kind en ouders) nog vaak geen duidelijke antwoorden komen. Echter is het wel zo dat dit gebied zich razendsnel ontwikkelt en u een advies krijgt om over een bepaalde tijd dit onderzoek te laten herhalen.

Waar zit autisme in de hersenen?2021-03-12T21:40:45+01:00

Autisme heeft te maken met afwijkingen in de hersenen, maar het is wetenschappers nog niet gelukt om het precies in de hersenen te lokaliseren. Omdat het beeld van mensen met autisme onderling zo verschilt, verwacht men ook dat dit heel ingewikkeld is. Er loopt wel veel onderzoek naar de hersenen van mensen met autisme.

Is autisme erfelijk?2021-03-12T21:40:15+01:00

ASS is aangeboren en in belangrijke mate erfelijk bepaald. Een eenduidige en specifieke oorzaak en verklaring voor het ontstaan van ASS hebben wetenschappers echter nog niet gevonden.

Hoe groot is de kans dat een volgend kind ook autisme heeft?2021-03-12T21:39:44+01:00

Gebleken is dat als er 1 kind met autisme is, de kans dat een broer of zus ook autisme heeft veel groter is (namelijk 3% à 5%) dan in gezinnen zonder een autistisch kind (waar de kans 0,6% bedraagt).

Hoe vaak gaat autisme samen met een verstandelijke beperking?2021-03-12T21:39:14+01:00

Tot voor kort dacht men dat de meerderheid (3/4) van de kinderen met autisme ook een verstandelijke beperking heeft. Recente studies lijken echter aan te geven dat de groep zonder een verstandelijke beperking waarschijnlijk groter is dan oorspronkelijk gedacht. Hoe ernstiger de ontwikkelingsachterstand, hoe groter de kans dat een kind ook ASS heeft.

Hoe vaak komt autisme voor?2021-03-12T21:38:46+01:00

Uit recent onderzoek komt naar voren dat ASS meer voorkomt dan eerder werd gedacht. Men gaat nu uit van ongeveer 1% van de bevolking.

Kan je een autistisch trekje hebben?2021-03-12T21:38:13+01:00

Ken je dat? Je legt een probleem aan je vriend, man of zoon uit en hij legt je direct de oplossing voor. Mannen denken vaak analytisch en logisch, ze zijn oplossingsgericht. Is dat autisme? Nee! Het begrijpen van lichaamstaal of aanvoelen van andermans gevoelens is bij mannen vaak veel minder goed ontwikkeld dan bij vrouwen. Ook andere kenmerken van autisme, zoals moeite hebben met verandering of sociaal contact leggen, zijn voor veel mensen herkenbaar. Niet alleen mensen met autisme. Toch vinden de meeste mensen een manier om hiermee om te gaan. Pas wanneer de problemen zo groot worden dat ze je belemmeren in je functioneren, is het tijd om hulp te zoeken.

Komt autisme door een vaccinatie?2021-03-12T21:38:13+01:00

Eind jaren negentig ontstond er ophef over vaccinaties. De voormalig Britse arts Andrew Wakefield schreef dat vaccinaties een rol spelen in het ontstaan van autisme. Maar hij bleek fraude te hebben gepleegd in zijn onderzoek en het wetenschappelijke tijdschrift the Lancet trok het artikel terug. Toch blijft het verhaal de ronde doen. Vooral de BMR-vaccinatie (tegen bof, mazelen en rode hond) die aan kinderen tussen de 3 en 36 maanden gegeven wordt, zou autisme veroorzaken. Er zijn inmiddels verschillende wetenschappelijke onderzoeken geweest die overtuigend aantonen dat er geen verband bestaat tussen vaccinaties en autisme.

Hoe ga je om met een partner of kind met autisme?2021-03-12T21:38:13+01:00

Allereerst is het belangrijk dat de behandeling van iemand met autisme specifiek is afgestemd op diens problemen. Daarnaast helpt begeleiding op school of op het werk, om talenten en sterke kanten verder te ontwikkelen.

Thuis is het goed om de omgeving voor het kind of de partner begrijpelijk en voorspelbaar te houden. Zorg voor duidelijke dagpatronen, dat biedt houvast en zorgt voor vertrouwen. Om sociaal contact te stimuleren is het goed omgangsvormen expliciet uit te leggen. Wanneer je iets wilt veranderen, kondig het ver van tevoren aan en benoem de verschillende tussenstappen.

Bestaat er een stereotype autist?2021-03-12T21:38:13+01:00

Zoals ieder mens anders is, is ook ieder mens met autisme anders. De diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een verzamelbegrip voor veel verschillende kenmerken. De één maakt geen oogcontact en gaat sociale aangelegenheden uit de weg, een ander zoekt wel sociaal contact, maar doet dat op een manier die niet gangbaar is. Wel zullen alle mensen met autisme problemen hebben met sociale communicatie en interactie, en herhalend gedrag vertonen of beperkte interesses hebben. De kenmerken van ASS zijn afhankelijk van de ernst van de aandoening, het ontwikkelingsniveau en de leeftijd. Er bestaat dus geen stereotype voor autisme.

Zijn personen met autisme dom of juist slim?2021-03-12T21:38:14+01:00

Mensen met autisme worden soms bestempeld als ‘nerd’: iemand die ontzettend slim is, zeer systematisch en analytisch denkt en wat onhandig is in de sociale omgang. Kenmerken die ook verward kunnen worden met hoogbegaafdheid. En er zijn inderdaad mensen met autisme én hoogbegaafdheid, maar bij mensen met autisme zijn de sociaal-emotionele vaardigheden opvallend zwak tegenover de verstandelijke vermogens. Daarnaast is er grote variatie qua intelligentie bij mensen met autisme. Tegenover hoogbegaafdheid staat dat tussen de veertig en zestig procent van de mensen met autisme een verstandelijke beperking heeft.

Hebben mensen met autisme geen emoties?2021-03-12T21:38:14+01:00

Een autist komt vaak analytisch, logisch en vrij emotieloos over. Maar dat betekent niet dat hij of zij helemaal geen emoties heeft. Mensen met autisme hebben moeite om emoties bij anderen te herkennen, waardoor zij niet altijd op andermans blijheid, woede of verdriet reageren. Daarnaast hebben mensen met autisme ook moeite met het verwerken en begrijpen van hun eigen emoties. Ze hebben dus wel emoties, maar ervaren en uiten die anders.

Titel