Ieder kind is anders. Er zijn kinderen die zich op een reguliere basisschool voldoende kunnen ontwikkelen. Andere kinderen hebben (veel) aanpassingen nodig en bezoeken een vorm van speciaal (basis)onderwijs of een behandelplek. Of een kind met ASS ook een reguliere basisschool kan (blijven) bezoeken hangt af van de specifieke problemen van het kind, bijvoorbeeld taalproblemen of leerproblemen, en de mogelijkheden van een school om passend onderwijs te bieden. Het uitzoeken van een geschikte school is dus echt maatwerk. Per regio zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgericht, die goed weten welke kind het best naar welke school toe kan gaan. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk kinderen op een reguliere basisschool onderwijs te laten plaatsen, in sommige situatie spreekt men ook vaak over GON begeleiding. Dit is aangepaste begeleiding voor kinderen / jongeren met autisme in het reguliere onderwijs. Deze ondersteunen dan ook de leerkrachten.